"Shout" & "Home"

"M.O.C."

"Oculi Mei"

"Not 4"

"Shout" - (Pete Gallio solo)

"The Head" (promo)